Γερμανικά

4.4 Die Heiz-/Warmwasser und Betriebskosten sind vom Vermieter innerhalb von 12 Monaten nach Ablauf des Abrechnungszeitraumes abzurechnen. Der Abrechnungszeitraum darf 12 Monate nicht überschreiten. Einwendungen gegen die Abrechnung Betriebskosten sind die Kosten, die dem Eigentümer oder Erbbauberechtigten durch das Eigentum oder Erbbaurecht am Grundstück oder durch den bestimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes, der Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen und des Grundstücks laufend entstehen. Sach- und Arbeitsleistungen des Eigentümers oder Erbbauberechtigten dürfen mit dem Betrag angesetzt werden, der für eine gleichwertige Leistung eines Dritten, insbesondere eines Unternehmers, angesetzt werden könnte; die Umsatzsteuer des Dritten darf nicht angesetzt werden. (2) Zu den Betriebskosten gehören nicht: 1. die Kosten der zur Verwaltung des Gebäudes erforderlichen Arbeitskräfte und Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht, der Wert der vom Vermieter persönlich geleisteten Verwaltungsarbeit, die Kosten für die gesetzlichen oder freiwilligen Prüfungen des Jahresabschlusses und die Kosten für die Geschäftsführung (Verwaltungskosten), 2. die Kosten, die während der Nutzungsdauer zur Erhaltung des bestimmungsmäßigen Gebrauchs aufgewendet werden müssen, um die durch Abnutzung, Alterung und Witterungseinwirkung entstehenden baulichen oder sonstigen Mängel ordnungsgemäß zu beseitigen (Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten). Mieter dem Vermieter spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Zugang der Abrechnung mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Mieter Einwendungen gegen die Abrechnung grundsätzlich nicht mehr geltend machen

Ελληνικά

4.4 Το κόστος θέρμανσης/ζεστό νερό και τα λειτουργικά έξοδα θα διευθετηθούν από τον ιδιοκτήτη εντός 12 μηνών από τη λήξη της περιόδου χρέωσης. Η περίοδος χρέωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 12 μήνες. Αντιρρήσεις για τη διευθέτηση των λειτουργικών εξόδων είναι οι δαπάνες που επιβαρύνουν κληρονομικά ο ιδιοκτήτης ή όσοι δικαιούνται να οικοδομήσουν ως αποτέλεσμα ιδιοκτησίας ή μίσθωσης κτιρίου επί του ακινήτου ή μέσω της προβλεπόμενης χρήσης του κτιρίου, των βοηθητικών κτιρίων, των εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων και του ακινήτου. Οι παροχές σε είδος και εργασία που παρέχονται από τον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή μπορούν να εκτιμηθούν στο ποσό που θα μπορούσε να εκτιμηθεί για ισοδύναμη υπηρεσία από τρίτο μέρος, ιδίως από επιχειρηματία· ο φόρος επί των πωλήσεων του τρίτου μπορεί να μην εφαρμόζεται. (2) Το λειτουργικό κόστος δεν περιλαμβάνει: 1. το κόστος της εργασίας και των εγκαταστάσεων που απαιτούνται για τη διαχείριση του κτιρίου, το κόστος επίβλεψης, την αξία των διοικητικών εργασιών που εκτελούνται προσωπικά από τον ιδιοκτήτη, το κόστος των νόμιμων ή εθελοντικών ελέγχων των ετήσιων λογαριασμών και το κόστος διαχείρισης της επιχείρησης (διοικητικά έξοδα), 2.το κόστος που πρέπει να προκύψει κατά την περίοδο χρήσης για τη διατήρηση της προβλεπόμενης χρήσης προκειμένου να εξαλειφθούν σωστά δομικά ή άλλα ελαττώματα που προκαλούνται από τη φθορά, τη γήρανση και τις επιπτώσεις των καιρικών συνθηκών (κόστος συντήρησης και επισκευής). Ο ενοικιαστής να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη το αργότερο μέχρι το τέλος του δωδέκατου μήνα μετά την παραλαβή της δήλωσης. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, ο ενοικιαστής δεν μπορεί πλέον να προβάλει αντιρρήσεις για τη χρέωση

Metafrash.com | Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την Γερμανικά-Ελληνικά μετάφραση;

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)