Γερμανικά

Technische Daten Heizfläche Nennspannung 24 V AC (SELV) Nennleistung 75 W/lfm Nennstrom 3,1 A/lfm Spezifische Leistung 145 W/m2 Schutzklasse IPX1 Integrierte Spannungszuführung Parallele Kupferbänder, die die Heizfläche mit der Spannungsversorgung verbinden, am Ende kontaktierbar. Verarbeitungstemperatur 5 °C - 30 °C Min. Biegeradius 150 mm Lagerbedingungen Kühl, aber frostfrei (>5 °C), vor Feuchtigkeit geschützt lagern Gefahrenkennzeichnung keine Abfallschlüssel k.A. Heizfolie Länge Max. 400 cm Breite 65 cm Breite (Heizfläche) 51,5 cm Dicke Ca. 0,5 mm Oberfläche Vlieskaschiert Installation 1 Anschlüsse Crimp-Kontakte für 4 mm2 Kabel, vorkonfektioniert Spannungs￾versorgung Nur von FutureCarbon zugelassene Netzteile verwenden. Untergrund￾vorbereitung entsprechend VOB, Teil C, DIN 18363 bzw. BFS-Merkblätter Verlegung der Carbo e-Foil Heizfläche Schwimmende Verlegung entsprechend der Carbo e-Foil Installationsanweisung. Ein Bodenfühler ist gesetzlich vorgeschrieben. 1 Siehe Installationsanleitung für weitere Details Sicherheitshinweis ACHTUNG: Bei fehlerhafter Verwendung kann in Verbindung mit Elektrizität Brandgefahr entstehen. Die Heizfläche stellt eine elektrisch leitfähige Fläche dar, die bei Anschluss an die Stromversorgung stromführend ist. Es gelten die gesetzlichen Vorschriften und Regularien. Mögliche Optionen zur Spannungsversorgung sind in der Installationsanleitung dargestellt. Es dürfen nur die mitgelieferten Stecker verwendet werden. Die Installation muss durch trainierte Fachkräfte erfolgen! Zusätzlich zu diesem Dokument wird dringend empfohlen, auch weitere relevante Dokumente zu beachten, die von FutureCarbon zur Verfügung gestellt werden, insbesondere die Carbo e-Foil Montageanweisung (info@carbo-e-therm.de). Haftungsausschluss Alle in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben über Charakteristika und Anwendungen unseres Produktes entsprechen unserem besten Wissen und berücksichtigen unseren neuesten Entwicklungsstand. Der Anwender hat die an seinem Ort gültigen Gesetze und sonstigen Vorschriften zu beachten. Dieses Datenblatt ist nur in seiner jeweils letzten Version gültig und auf Anfrage bei der FutureCarbon GmbH erhältlich.

Ελληνικά

Τεχνικές προδιαγραφές επιφάνεια θέρμανσης Ονομαστική τάση 24 V AC (SELV) Ονομαστική ισχύς 75 W/lfm Ονομαστικό ρεύμα 3,1 A/lfm Ειδική ισχύς 145 W/m2 Κατηγορία προστασίας IPX1 Ολοκληρωμένο παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Παράλληλες χάλκινες ταινίες που η θερμαντική επιφάνεια με το παροχή ηλεκτρικού ρεύματος συνδέστε στο τέλος επαφής. Θερμοκρασία επεξεργασίας 5 °C - 30 °C Ελάχιστη ακτίνα κάμψης 150 mm συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό αλλά χωρίς παγετό (>5 °C), προστατευμένο από την υγρασία να αποθηκεύσω Ετικέτα κινδύνου καμία Κωδικός απορριμμάτων α/α αλουμινόχαρτο θέρμανσης Μήκος μέγ. 400 εκ Πλάτος 65 cm Πλάτος (θερμαντική επιφάνεια) 51,5 cm Πάχος Περίπου 0,5mm Επιφάνεια με επένδυση fleece εγκατάσταση 1 Συνδέσεις πτύχωσης επαφών για καλώδιο 4 mm2, προσυναρμολογημένο παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Μόνο από FutureCarbon χρησιμοποιήστε εγκεκριμένα τροφοδοτικά. Προετοιμασία εδάφους σύμφωνα με το VOB, Μέρος Γ, DIN 18363 ή φυλλάδια BFS βάζοντας το Carbo e-Foil επιφάνεια θέρμανσης Πλωτή εγκατάσταση σύμφωνα με το Carbo e-Foil οδηγίες εγκατάστασης. Ένας αισθητήρας δαπέδου είναι νόμιμος απαιτείται. 1 Δείτε τον Οδηγό εγκατάστασης για περισσότερες λεπτομέρειες ειδοποίηση ασφαλείας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση κακής χρήσης, η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.Η επιφάνεια θέρμανσης είναι μια ηλεκτρικά αγώγιμη επιφάνεια που είναι ενεργή όταν συνδέεται στην παροχή ρεύματος. Ισχύουν οι νομικές ρυθμίσεις Κανονισμοί. Οι πιθανές επιλογές τροφοδοσίας φαίνονται στις οδηγίες εγκατάστασης. Επιτρέπεται η χρήση μόνο των παρεχόμενων βυσμάτων. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εκπαιδευμένους επαγγελματίες! Εκτός από αυτό το έγγραφο, συνιστάται ανεπιφύλακτα να υποβάλετε και άλλα σχετικά έγγραφα που παρέχονται από τη FutureCarbon, ιδίως τις οδηγίες συναρμολόγησης Carbo e-Foil (info@carbo-e-therm.de). Αποποίηση ευθυνών Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις εφαρμογές του προϊόντος μας ανταποκρίνονται στις καλύτερες γνώσεις μας και λαμβάνονται υπόψη την τελευταία μας εξέλιξη. Ο χρήστης πρέπει να τηρεί τους νόμους και άλλους κανονισμούς που ισχύουν στην τοποθεσία του. Αυτό το φύλλο δεδομένων είναι μόνο μέσα Η τελευταία του έκδοση είναι έγκυρη και διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος από την FutureCarbon GmbH.

Metafrash.com | Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την Γερμανικά-Ελληνικά μετάφραση;

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)